משלוח עד הבית תוך 5 ימי עסקים! חינם מ-299 ₪

תקנון מועדון לקוחות – CANDLE CLUB

תקנון מועדון לקוחות – CANDLE CLUB

תאריך עדכון אחרון: 04/04/24
א – כללי
1. תוכנית מועדון הלקוחות של Candle Club(להלן: “מועדון הלקוחות” ו- “Candle Club” בהתאמה) מיועדת ללקוחות Candle Club המעוניינות להיות חברות בתוכנית, בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: “התקנון”).
2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוחה המבקשת להיות חברה במועדון הלקוחות של Candle Club. לקוחה המצטרפת למועדון מקבלת על עצמה, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייבת לפעול על פיו. כל חברת מועדון תיחשב כמי שקראה והסכימה להוראות תקנון זה.
3. האמור בתקנון זה נכתב בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד .
4. Candle Club שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות ותנאי התקנון, כולן או חלקם, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרד של Candle Club.
5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר תגברנה על הוראות התקנון שקדמו להם.
6. כל התנהגות ו/או התנהלות של Candle Club ו/או מי מטעמה לטובת חבר מועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש ו/או תחשב כוויתור של Candle Club על האמור בתקנון זה.
7. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש במועדון, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים לכך בתל אביב ועל השימוש במועדון יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .
8. מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון: 054.835.0038 /או בכתובת הדוא”ל: [email protected].
9. רכישה המזכה בצבירת נקודות לעניין זה היא רכישה אך ורק בכרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר המאושר באתר Candle Club.
10. יובהר כי המוצרים שרכישתם תחשב כרכישה המזכה בצבירת נקודות ייקבעו באופן שוטף ע”י Candle Club בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחברה לא תהיה האפשרות לבחור האם הרכישה אותה היא מבצעת תיחשב כרכישה מזכה.

ב – הצטרפות וחברות במועדון
1. ההצטרפות למועדון פתוחה לכל אדם מגיל 16 ומעלה ומותנת במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון ועמידה במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה.
2. מובהר כי, כל אדם רשאי/ת להצטרף פעם אחת למועדון וליהנות מהטבת ההצטרפות, ולא יתאפשר צירופה של מבקשת הרשומה במאגר המידע הנוגע למועדון הלקוחות של Candle Club כחברת מועדון קיימת.
3. לקוחות אשר גילם אינו עולה על 18 ומבקשות להיות חברות במועדון, נדרשות ליידע את הוריהם (ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם), בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות מכל סוג שהוא במסגרת המועדון. כל פעילות שתבוצע על ידם במסגרת המועדון מהווה הסכמה שלהם ושל ההורים ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם לאמור בתנאי התקנון.
4. כל לקוחה של Candle Club רשאית לבקש להירשם כחברת מועדון. ההרשמה אינה כרוכה בתשלום שנתי.
5. יובהר כי ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים, מוסדות וכיו”ב. Candle Club רשאית לסרב לאשר את קבלתה של לקוחה כחברת מועדון ו/או לא לחדש את חברותה במועדון מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתידרש לנמק את סירובה.
6. תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנת בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.
7. החברות במועדון מותנית ברכישת מוצרים באתר פעם בשנה לפחות. על כן יתבצע איפוס צבירה בארנק האישי באופן אוטומטי כעבור 12 חודשים מביצוע העסקה האחרונה באתר.
8. חברת מועדון תהיה זכאית לבטל את חברותה במועדון בכל עת במתן הודעה מפורשת בכתב בכתובת הדוא”ל: [email protected]. חברותה של חברת המועדון תבוטל תוך 30 יום מקבלת הודעתה. יובהר כי עם ביטול החברות במועדון הלקוחות ימחקו ההטבות שנצברו ככל ונצברו ולחברה שביקשה לבטל את חברותה במועדון לא תהיה כל טענה/דרישה/תביעה בקשר לכך.
9. מילוי טופס ההרשמה למועדון מבטא הסכמה של מי שמבקשת להירשם למועדון לכל הוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון .לחברת מועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות ו/או שינו התקנון.
10. ל Candle Club הזכות לפתוח מועדונים ו/או תת מועדונים נוספים ולהעניק להם הנחות שונות מעת לעת.
11. סטטוס החברות במועדון הינו בהתאם לקריטריונים הבאים: קבוצת נדלקות- סטטוס החברות הבסיסי, קבוצת- מתאהבות קבוצה בה החברות בקבוצה מותנית בקניות מזכות מצטברות החל מיום החברות במועדון בסך 1,500₪, וקבוצת ה-מכורות בה סטטוס החברות בקבוצה מותנה בקניות מזכות מצטברות החל מיום החברות במועדון בסך 3,500₪.

ג – דרכי הצטרפות למועדון:
1. ניתן להצטרף למועדון בחנות של Candle Club וכן בקישור אינטרנטי של המועדון בכתובת: https://bit.ly/3xuoWZM
2. החברות במועדון מותנת בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, תאריך לידה, מספר טלפון נייד, דואר אלקטרוני, הסכמה לקבלת דיוור על ידי מותגי Candle Club ואישור דיגיטלי של תקנון זה.

ד – השימוש במועדון:
1. השימוש הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש כי החברות במועדון אינה ניתנת להעברה או לשימוש ע”י חברה אחרת. רק חברת מועדון בעצמה רשאית לעשות שימוש במועדון ובהטבות המוקנות מכוחו.
2. חישוב ההטבה יערך בעבור כל חברת מועדון בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות זכות (cash back כפי שיוגדרו להלן) שבוצעו או נצברו ע”י חברות המועדון השונות. רק חברת מועדון בעצמה רשאית לעשות שימוש במועדון ובהטבות המוקנות מכוחו.
3. השימוש במועדון וקבלת ההטבות מותנה בהזדהות הלקוחה כחברת מועדון, טרם ביצוע הרכישה באתר.
4. תנאי ביטול עסקה ושימוש בהטבות ההצטרפות למועדון והטבת יום ההולדת כפופות להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א – 2010.
5. מימוש הטבת יום ההולדת כהגדרתה בתקנון זה (וככל שתשתנה הגדרה זו בעתיד) יחשב כ”רכישה מזכה – cash back” כהגדרתה בתקנון זה אך ורק ביחס לסכום ששולם בפועל בכרטיס האשראי.
6. מימוש הטבת הצטרפות כהגדרתה בתקנון זה (וככל שתשתנה הגדרה זו בעתיד) יחשב כ”רכישה מזכה – cash back” כהגדרתה בתקנון זה אך ורק ביחס לסכום ששולם בפועל בכרטיס האשראי.
7. צבירה ומימוש של cash back תתאפשר על ידי הזדהות כחברת מועדון, ומותנית בחברות בתוקף.
8. נקודות cash back הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1₪ כל אחת, אותן צוברת החברה ובכל מקרה אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או לשיתוף ו/או להמרה במזומן ו/או לכל אמצעי תשלום אחר ו/או לשובר זיכוי.
9. השימוש בנקודותcash back ניתנות למימוש החל מצבירה כוללת של 50 נקודות, הכוללות את נקודות ההצטרפות ונקודות יום ההולדת.
10. Candle Club רשאית לשנות מעת לעת את שיעור נקודות ה cash back הנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, בכפוף לכל דין.

11. לא כל המוצרים ניתנים לרכישה ע”י מימוש נקודות cash back באופן מלא או חלקי, Candle Club תקבע באופן שוטף ובלעדי אלו מוצרים ניתן לרכוש ע”י מימוש נקודות cash back ואלו מוצרים אינם ניתנים לרכישה ע”י מימוש.
12. החברות במועדון תקנה לחבריה זכות להנות מכפל מבצעים אלא אם יוחלט אחרת ע”י Candle Club. למען הסר ספק יובהר, חברות המועדון יורשו לצבור ו/או לממש נקודות cash back ו/או לממש את הטבת ההצטרפות או לממש את הטבת יום הולדת במקביל ובמצטבר למבצעי Candle Club.
ככל שיהיו באותה העת, אלא אם יוחלט אחרת ע”י Candle Club ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של Candle Club.
13. הנקודות שייצברו מהרכישה יהיו מסכום הביניים של הסל ולא מהסכום הסופי שלו.
14. במידה והחברה ניצלה יותר נקודות cash back מהמגיע לה לרבות תקלה ו/או שיבוש, רשאית Candle Club לדרוש מחברה החזר כספי בערך של 1₪ עבור כל cash back שנוצל בטעות על מנת לכסות גרעון בנקודות.
15. דמי משלוח ששולמו בגין הזמנות לא יצברו נקודות cash back, כמו כן לא ניתן לשלם את דמי המשלוח באמצעות נקודות cash back.
16. חברות המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Candle Club.
17. לא ייתנו הטבות בדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הזדהות חברת מועדון בעת הרכישה.
18. השימוש בנקודות cash back יכול להתבצע אך ורק ברכישה המזכה שלאחר קבלת נקודות ה cash back ולא ניתן להשתמש בו לרכישה מזכה באותה העסקה בה נצברו הנקודות אלא בעסקה נפרדת.
19. במסגרת רכישה של כרטיס מתנה לא תהנה החברה מהטבת המועדון לרבות הטבת יום הולדת, הטבת הצטרפות, צבירה ומימוש נקודות cash back וכיוצא בזה.
20. למען הסר ספק רכישת כרטיס מתנה תתאפשר רק בכרטיס אשראי ובמלוא סכום המתנה.
21. לא תתאפשר צבירה ו/או מימוש נקודות cash back בדיעבד.
22. הרישום הנמצא בידי מועדון הלקוחות הוא זה אשר יקבע את סכום הנקודות cash back שצברה כל חברה. רישומי המועדון באשר למספר נקודות cash back שהצטברו יהיו בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של הפרטים. יובהר בזאת כי Candle Clubפטורה מאחריות כלפי החברה במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו\או אלקטרונית אחרת.
23. חברה החשה עצמה נפגעת בכל הקשור לסכום נקודות cash back שצברה, או מכל עניין אחר הנובע מתקנות זה, רשאית לפנות למחלקת שירות הלקוחות של Candle Club ולהעלות את השגותיה. החלטת שירות הלקוחות שתינתן תוך 14 ימי עסקים מרגע שהתקבלה ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
24. במקרה של צבירת נקודות cash back במרמה ו/או באופן בלתי הוגן ו/או בגין עסקה שהוכחשה לאחר צבירת הנקודות, ו/או בכל דרך שאינה בהתאם להוראות תקנון זה, תהיה Candle Club רשאית לקזז מחשבון החברה את נקודות ה- cash back האמורות.

ה’ – הטבות לחברות המועדון: הטבת הצטרפות, הטבת יום הולדת, צבירה ומימוש של נקודות cash back:
כללי: חברות מועדון יורשו לצבור נק’ cash back ו/או לממש נקודות cash back ו/או לממש את ההטבות הצטרפות ו/או לממש הטבת יום הולדת ו/או ליהנות ממבצעי המועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה במועדון, אך ורק במסגרת עסקה שתבוצע במלואה במסגרת “רכישה מזכה”.

1. חברות במועדון הלקוחות של Candle Club סטטוס “נדלקות”:
1. הטבת הצטרפות: לקוחה חדשה המצטרפת למועדון הלקוחות שלcandle Club בסטטוס “נדלקות” תקבל הטבה בסך 10₪ לקניה הבאה במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות.
2. הטבת ההצטרפות ניתנת למימוש במהלך השנה העוקבות ליום ההצטרפות למועדון בלבד ואינה ניתנת להארכה.
3. עדכון הטבת מועדון תבוצע תוך 24 שעות ממועד הצטרפות.
4. בניצול חלקי של ההטבה בהתאם לאמור בסעיף זה יש לממש את יתרת ההטבה עד למועד מימוש ההטבה.

הטבת יום הולדת בסטטוס “נדלקות”:
1. הטבה חד פעמית בסך 20₪ cash back לקניה באתר.
2. ניתן לממש את הטבת יום ההולדת החל מתאריך יום ההולדת הלועזי.
3. יודגש כי באחריות חברת המועדון לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות. במקרה שבו תאריך יום ההולדת בטופס ההצטרפות לא יהיה תואם לתאריך הלידה המופיע בתעודת הזהות, תהיה רשאית חברת המועדון לבקש לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון דרך פניה לשירות הלקוחות של Candle Club והצגת תעודה מזהה הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חברת המועדון. עדכנה החברה את תאריך יום ההולדת הנכון, תהיה החברה רשאית לממש את הטבת יום ההולדת החל מיום ההולדת שיחול לאחר מועד העדכון (לא יהיה ניתן לממש רטרואקטיבית)
4. הטבת יום ההולדת תכנס לתוקף עם ההצטרפות למועדון.
5. לקוחה חדשה המצטרפת למועדון בחודש יום ההולדת שלה תהיה זכאית למימוש ההטבה כאמור בחודש הלועזי של יום הולדתה.
6. ניתן לממש בעסקה בודדת בו זמנית את הטבת ההצטרפות והטבת יום הולדת. (כהגדרתם בתקנון זה).

צבירה ומימוש נקודות cash back בסטטוס “נדלקות”:
מיד עם ההצטרפות למועדון לקוחות של Candle Club “סטטוס נדלקות”: תקבל החברה עבור כל “רכישה מזכה – cash back” במותגי המועדון זכות בשווי של 3% משווי הרכישה המזכה בפועל (להלן: cash back)

2. חברות במועדון הלקוחות של CANDLE CLUB סטטוס “מתאהבות”:
1. תנאי הצטרפות: חברת מועדון קיימת אשר בתוך שנה מיום הצטרפותה למועדון, ביצעה רכישות מזכות cash backבסך מצטבר של 1500₪ תהיה זכאית להצטרף לסטטוס “מתאהבות” של המועדון.
2. ההצטרפות ל”סטטוס מתאהבות” הינו אוטומטי ומותנה בעמידה בתנאי ההצטרפות כאמור לעיל.
3. CANDLE CLUBרשאית לשנות את תנאי ההצטרפות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
4. הטבת הצטרפות לסטטוס משודרג: עם ההצטרפות לסטטוס “מתאהבות” תקבל החברה הטבת הצטרפות לסטטוס משודרג בסך 50 ₪ cash back.
5. הטבת הצטרפות זו הינה בנוסף להטבת ההצטרפות אותה קיבלה החברה עם הרשמתה למועדון הלקוחות של Candle Club.

הטבת יום הולדת בסטטוס מתאהבות:
1. הטבה חד פעמית בסך 20₪ cash back לקניה באתר.
2. ניתן לממש את הטבת יום ההולדת החל מתאריך יום ההולדת הלועזי.
3. יודגש כי באחריות חברת המועדון לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות במקרה שבו תאריך יום ההולדת בטופס ההצטרפות לא יהיה תואם לתאריך הלידה המופיע בתעודת זהות, תהיה רשאית חברת המועדון לבקש לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בדרך פניה לשירות הלקוחות של Candle Club והצגת תעודה מזהה הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חברת המועדון. עדכנה החברה את תאריך יום ההולדת הנכון, תהיה החברה רשאית לממש את הטבת יום ההולדת החל מיום ההולדת שיחול לאחר מועד העדכון (לא יהיה ניתן לממש רטרואקטיבית).
4. הטבת יום ההולדת תכנס לתוקף החל מהצטרפות החברה ל”סטטוס מתאהבות”.
5. לקוחה חדשה המצטרפת למועדון בחודש יום ההולדת שלה תהיה זכאית למימוש ההטבה כאמור בחודש הלועזי של יום הולדתה.
6. ניתן לממש בעסקה בודדת בו זמנית את הטבת ההצטרפות והטבת יום הולדת. (כהגדרתם בתקנון זה).

צבירה ומימוש נקודות cash back בסטטוס מתאהבות:
מיד עם ההצטרפות למועדון הלקוחות של Candle Club “סטטוס מתאהבות” תקבל החברה עבור כל “רכישה מזכה cash back” במותגי המועדון זכות שווי של 5% משווי הרכישה המזכה בפועל (להלן: “cash back”).

3. חברות במועדון הלקוחות של Candle Club סטטוס “מכורות” :
1. תנאי הצטרפות :חברת מועדון קיימת אשר מיום הצטרפותה למועדון ביצעה רכישות מזכות CASH BACK בסך מצטבר של 3500 ₪ תהיה זכאית להצטרף סטטוס “מכורות” של המועדון.
2. ההצטרפות לסטטוס “מכורות” הינו אוטומטי ומותנה בעמידה בתנאי ההצטרפות כאמור לעיל .
3. Candle Club רשאית לשנות את תנאי ההצטרפות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
4. הטבת הצטרפות למועדון הלקוחות של Candle Club: “סטטוס “מכורות”:
5. הטבת הצטרפות לסטטוס משודרג :עם ההצטרפות לסטטוס “מכורות” תקבל החברה הטבת הצטרפות לסטטוס המשודרג בסך 80 ₪ CASH BACK
6. הטבת הצטרפות זו הניה בנוסף להטבת ההצטרפות אותה קיבלה החברה עם הרשמתה למועדון הלקוחות של Candle Club.

הטבת יום הולדת בסטטוס מכורות:
1. הטבה חד פעמית בסך 20₪ cash back לקניה בתוקף עד שלושה חודשים מתאריך יום ההולדת.
2. ניתן לממש את הטבת יום ההולדת החל מתאריך יום ההולדת הלועזי.
3. יודגש כי באחריות חברת המועדון לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות במקרה שבו תאריך יום ההולדת בטופס ההצטרפות לא יהיה תואם לתאריך הלידה המופיע בתעודת זהות, תהיה רשאית חברת המועדון לבקש לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בדרך פניה לשירות הלקוחות של Candle Club והצגת תעודה מזהה הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חברת המועדון. עדכנה החברה את תאריך יום ההולדת הנכון, תהיה החברה רשאית לממש את הטבת יום ההולדת החל מיום ההולדת שיחול לאחר מועד העדכון (לא יהיה ניתן לממש רטרואקטיבית).

4. הטבת יום הולדת תכנס לתוקף החל מהצטרפות החברה לסטטוס “מכורות”.
5. לקוחה חדשה המצטרפת למועדון בחודש יום ההולדת שלה תהיה זכאית למימוש ההטבה כאמור בחודש הלועזי של יום הולדתה.
6. ניתן לממש בעסקה בודדת בו זמנית את הטבת ההצטרפות והטבת יום הולדת. (כהגדרתם בתקנון זה).

צבירה ומימוש נקודות cash back בסטטוס מכורות:
מיד עם ההצטרפות למועדון לקוחות של Candle Club “סטטוס מכורות” : תקבל החברה עבור כל “רכישה מזכה – cash back” במותגי המועדון זכות בשווי של 7% משווי הרכישה המזכה בפועל (להלן: ” cash back )”

ו’ – מאגרי מידי ודיוור:
1. בהצטרפותה למועדון מסכימה החברה להיכלל במאגר המידע הרשום הנוגע למועדון הלקוחות של Candle Club.
2. יובהר כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החברה אשר מתחייבת למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. החברה מאשרת כי הפרטים שמסרה הינם נכונים, עדכניים ומלאים והיא מאשרת כי תעדכן בדבר כל שינוי בפרטים אלו. לא תישמע כל טענה כלפי Candle Club ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת דיוור ו/או הטבות המועדון, מחמת טעות /מילוי חלקי /אי מילוי בפרטי זיהוי הלקוח.
3. בכפוף לאמור בתקנון זה, החברה תיחשב כמי שהסכימה מרצונה החופשי כי הנתונים האישיים אותם תמסור כמפורט לעיל, וכן כל מידע שייאסף בקשר למועדון ו/או רכישות החברה במותגי המועדון ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ”ל, יישארו בידה של Candle Club ו/או מי מטעמה אשר רשאית לעשות בהם שימוש לצורך יצירת קשר עם חברות המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי Candle Club ו/או מי מטעמה וכן ישמש את Candle Club ו/או מי מטעמה לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי וכן דיור ישיר לחברי המועדון.
4. למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א -1981 והתקנות מכוחו, חתימת החברה על גבי טופס הבקשה להצטרפות למועדון, במסגרתו נותנת החברה את הסכמתה לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לאפשר ל Candle Club וכן לכל מותג או רשת שיצטרפו למותגי המועדון בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות.
5. יובהר כי כל מידע אודות חברת מועדון שיצטבר בקשר להיותה חברת במועדון יחשב לקניינה של Candle Club, והחברה מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות , תשמ”א -1981 והתקנות מכוחם.
6. כל חברה רשאית לדרוש מ Candle Club בפנייה בכתב לשירות הלקוחות כי המידע הנוגע למועדון המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע של Candle Club בכפוף לכל דין.
7. בנוסף רשאית החברה לדרוש בכתב מ Candle Club, להסיר אותה מרשימות הדיוור של המועדון. יובהר כי עם ההסרה מרשימת הדיוור של מועדון הלקוחות לא תקבל החברה הודעות ביחס למבצעים, עדכונים, והטבות שונות והחברה לא תוכל לבוא בטענה כל שהיא על אי קבלת דיוור ממועדון הלקוחות

ז’ – כללי:
1. Candle Club שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/ או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת Candle Club תאפשר לחברה לממש את הנקודות /הטבות שצברה כאמור בתקנון זה ובכפוף לכל דין.
2. Candle Club תהיה רשאית לבטל חברותה של חברת מועדון ולהפקיע ממנה כל זכות הנובעת מחברותה, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותה (לרבות נקודות CASH BACK שנצברו לטובתה) במידה והחברה פעלה בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או ביצעה רכישה סיטונאית ו/או בשימוש בלתי הוגן ו/או בלתי סביר בהטבות המועדון.
3. החברה תהיה רשאית לבטל את חברותה במועדון בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התש”ע-2010.
4. עם ההצטרפות למועדון מקבלת החברה על עצמה את התקנון המפורט והמחייב בין הצדדים. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות וכל חברה נחשבת כמי שראתה, הבינה, קראה, והסכימה להוראות תקנון זה, לרבות שינויים שיחולו מעת לעת.
5. ידוע לכל חברה כי Candle Club שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברות המועדון, על פי שיקולי Candle Club מעת לעת.
6. Candle Club שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי Candle Club. ניתן לעיין בנוסח התקנון ללא תשלום, באתר המועדון ובמשרדי Candle Club.
7. Candle Club שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות ובהתאם לשיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ולא תהיה למי מחברות המועדון כל טענה בעניין זה.
8. במקרה של אי התאמה ו/או סתירה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כל שהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
9. Candle Club תהא רשאית לשנות את שם המועדון, סמליו, שמות הסטטוסים המיוחדים של המועדון וכיו”ב על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בכל עת.
10. דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של Candle Club.
11. חתימת הלקוחה על ההצטרפות למועדון כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות המועדון. לחברת המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.
12. ויתור או פעולה של המועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינם לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

אחריות:
Candle Club אינה מתחייבת כי המועדון ימשיך לפעול ו/או כי הפעילות בו תימשך באופן רציף או זמני ושומרת לעצמה את הזכות לסגור ו/או להפסיק את פעילות המועדון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולחברת המועדון לא תהיה כל טענה בהקשר זה.
Candle Club לא תישא באחריות מכל סוג בקשר למימוש ו/או אי מימוש ההטבות, לרבות אובדן הזדמנויות עסקיות אובדן רווחים וכיו”ב.
Candle Club לא תהיה אחראית לתקלה ו/או שיבוש במועדון או בהטבות המועדון, לרבות ומבלי לפגוע בכלילות האמור לעיל, במערכות אינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בה, בין היתר כח עליון ו/או באירועים שאינם בשליטת Candle Club. אירועים מסוג זה לא ייחשבו כהפרת התקנון ולא יזכו את חברות המועדון בכל סעד.
רשתות תקשורת עשויות להיות חשופות לניסיונות פריצה, ועל כן על אף נקיטת אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות חברות המועדון, חברת מועדון מצהירה שבעת הצטרפותה למועדון היא מבינה כי לא ניתן להבטיח שלא יתרחש אירוע אבטחת מידע ושהמידע שמסרה בעת הצטרפותה למועדון יהיה מאובטח לחלוטין. חברת המועדון מוותרת על טענה כנגד Candle Club ו/או מי מטעמה בקשר לאמור בסעיף זה.

14. זיכויים והחלפות:
זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשות באמצעות הטבות המועדון באופן חלקי או מלא ייעשה בהתאם למדיניות החזרת מוצרים ואחריות של Candle Club. ביטולי עסקה יתבצעו בכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה התש”ע -2010).
החזרת פריט שברכישתו נצברו נקודות מועדון תתאפשר בהתאם לאמור להלן:
14.1. במידה וכנגד החזרת הפריט תוחזר התמורה בזיכוי לכרטיס האשראי, יבוטלו הנקודות שצברה חברת המועדון בגין הפריט שהוחזר.
14.2. יובהר כי התמורה שהוחזרה כאמור לעיל הינה בהתאם לתמורה ששולמה בפועל. וככל שהרכישה בוצעה באמצעות הטבות ו/או מימוש נקודות cash back תוחזר התמורה בהתאם לאופן ביצוע התשלום. קרי החזר תמורה כספית על תשלום כספי בלבד.
14.3. במידה וכנגד החזרת הפריט יימסר זיכוי- יבוטלו הנקודות שצברה חברת המועדון בגין הפריט שהוחזר ועם מימוש שובר הזיכוי על ידי החברה תקבל החברה את הנקודות בהתאם לזכאותה ביום מימוש הזיכוי.

ח’ – דרכי מסירת מידע:
בכל דבר ועניין ניתן לפנות אלינו בטלפון: 054.835.0038 ו/או בדוא”ל: [email protected]

סל קניות0
אין מוצרים בסל!
דילוג לתוכן